Vad vi gör

Internationella Engelska Skolan har lång och djup erfarenhet inom utbildning och är nu på sitt 21:a år som friskola i Sverige. Vi har beprövade rutiner och metoder för att omvandla våra övertygelser till verklighet. Här några:

Behärska engelska språket – Upp till hälften av undervisningen sker på engelska, i huvudsak med lärare från engelskspråkiga länder. Engelskan ska normalt användas som samtalsspråk i korridorer och klassrum. Även andra moderna språk, som spanska, undervisas i huvudsak av lärare som har dessa språk som sitt modersmål. Våra skolor präglas av en internationell atmosfär. Blandningen av lärare från många olika länder bidrar i hög grad till det. IES främjar full tvåspråkighet – färdigheterna i svenska språket utvecklas parallellt med engelskan

En trygg och ordnad skolmiljö i vilken lärare kan undervisa och elever lära – Vi har ordningsregler, ”Code of Conduct”, som signeras av föräldrar och elever. Rektorn ska vara närvarande, synlig och aktiv under skoldagen. Klassen samlas punktligt till lektion i led utanför klassrummet. Ordning råder i klassrummet. Graffiti tolereras inte någonstans. Golv ska hållas fria från skräp. Goda vanor upprätthålls; ”Yes, please”, ”No, thank you”. Lärare och annan personal klär sig professionellt för den arbetsplats skolan utgör. Varje uttryck för mobbning eller kränkning åtgärdas genast och kraftfullt. Skolans toaletter ska hållas fräscha och rena. Lärare och annan personal tilltalas med  titel, Mr/Ms/Dr, och efternamn; ”Mr Larsson, Dr Heimeier”. Varje skola har ett starkt team för elevvård. Rektorn ska regelbundet träffa elevrådet och lyssna på dess iakttagelser. PTA – Parent/Teacher Association – bildar extra stöd för skolan. Årliga enkäter till elever och föräldrar ger ytterligare information till rektor och huvudman om vad som behöver förbättras. Genomgående betonas att skolan är en arbetsplats. Alla bör känna stolthet över skolan som en ren och väl fungerande arbetsplats.

Höga akademiska förväntningar och ambitioner – Lektioner startar i tid och lektionstiden ska utnyttjas fullt ut, utan element som distraherar. Arbetsminnet hos varje elev måste kunna fokuseras på de uppgifter som ska utföras. Skolan håller noga reda på elevernas närvaro och mönster i frånvaro. Varje elev har en mentorlärare. Mentorn ringer hem eller träffar föräldrarna minst en gång per månad. Extra stödklasser för varje ämne, minst en timma per vecka. Snabba utvärderingar görs efter varje avsnitt i ett ämne, för att säkra att alla har förstått. Ett system med ”Academic notices” används för att ge tidig och tydlig varning till elever och föräldrar, när det finns risk för att mål inte nås. Läxor ges regelbundet. Föräldrar hålls väl informerade om kursplanen i ett ämne för terminen, provtillfällen, med mera; stöd från föräldrar uppmuntras. Extra resurser läggs ner på goda och näringsrika skolluncher för både elever och personal. Lärare förväntas bidra med extra aktiviteter varje vecka inom sina intresseområden. Mentorer sitter ner med föräldrar och elev mitt i varje termin för utvecklingssamtal; en rapport om hur det går för eleven i olika ämnen sänds ut i förväg, som grund för samtalet.

Goda exempel delas mellan våra grundskolor, i en atmosfär av samarbete för alla våra skolors och elevers bästa.